Πιστοποιητικά ποιότητας

Η εταιρεία ΤESIAS WOODEN PRODUCTS ιδρύθηκε το 1973, συμπληρώνοντας ήδη 40 χρόνια λειτουργία, κι έχει να επιδείξει αξιοσημείωτο έργο και συνεισφορά στον κλάδο της επεξεργασίας ξύλου.

Η Διοίκηση της εταιρείας ΤESIAS WOODEN PRODUCTS έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας για την παροχή στους πελάτες, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία ΤESIAS WOODEN PRODUCTS έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας ISO 9001:2008.

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας ΤESIAS WOODEN PRODUCTS, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
  • Να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα δίνεται στις συνθήκες κατασκευής των προϊόντων.
  • Να ανταποκρίνεται στις παραγγελίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα με τους καθορισθέντες όρους.
  • Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
  • Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό παραπόνων των πελατών καθώς και μη συμμορφούμενων προϊόντων.
  • Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.

Η διαρκής βελτίωση και η ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της εταιρείας. Επιδίωξη της είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.

Η εταιρειας TESIAS - WOODEN PRODUCTS είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία στο χώρο των ξύλινων κατασκευών με πιστοποίηση ISO 9001:2008.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω τα πιστοποιητικά ποιότητας της εταιρείας πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους: