Πολιτική προστασίας περιβάλλοντος

Η επιχείρηση «ΤΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» δραστηριοποιείται στην παραγωγή ξύλινων κατασκευών.

Η διοίκηση έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Επιχείρησης για την παροχή στους καταναλωτές ποιοτικών προϊόντων που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της επιχείρησης στην αγορά.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η επιχείρηση «ΤΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

Η περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης καλύπτει όλο το φάσμα των παραγωγικών της δραστηριοτήτων και διαδικασιών, θέτοντας τις βάσεις για την οικονομική της ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προώθηση της φιλοσοφίας σεβασμού προς το περιβάλλον, και βελτίωσης αυτού.

Η επιχείρηση δεσμεύεται για:

  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου περιβαλλοντικής ποιότητας
  • Την ενημέρωση, διάδοση και εκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου ο περιβαλλοντικός τρόπος σκέψης να αποτελεί ισότιμο κριτήριο απόφασης των μελών της
  • Την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, των πρώτων υλών και της ενέργειας που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της
  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων και εξωτερικών συνεργατών σε θέματα περιβάλλοντος και την παροχή πληροφοριών σε εξωτερικούς φορείς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με στόχο την επίτευξη περιβαλλοντικών επιδόσεων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017